Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

MySecretGarden
MySecretGarden
MySecretGarden
MySecretGarden
3954 a301 500
Reposted frommeem meem viaprettylitlleliar prettylitlleliar
MySecretGarden
MySecretGarden
9263 528e 500

July 10 2015

MySecretGarden
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viamruu mruu

July 08 2015

MySecretGarden
9257 00c6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasaureus saureus
MySecretGarden
MySecretGarden
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
MySecretGarden
Buddha cat
Reposted fromfabs3 fabs3 viasaureus saureus
MySecretGarden
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
MySecretGarden
Reposted fromFlau Flau viasaureus saureus
MySecretGarden
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viasaureus saureus
MySecretGarden
3437 f714 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasaureus saureus
MySecretGarden
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasaureus saureus
MySecretGarden
8671 5e2b
Reposted fromjottos jottos viasaureus saureus
2010 e53f 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viasaureus saureus
0225 79df

-imaginarythoughts-:

lolexpress:

When a body part falls asleep

This is the best gif to depict that feeling

Reposted fromyaruo yaruo viasaureus saureus
MySecretGarden
9326 04f9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasaureus saureus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl